https://www.shipcdo.ru/
: 4


. (-)


 

) , , ( ), , , ( ) , , , , , .

" "

 –

  -  – 

–  

 -       –

 –

-  –

" ":

: (881837)3-46-52

: (881837)3-51-96

  shipschool@mail.ru

 

" ":

  – 

 –

/: 8(81837) 3-49-13

: moudodcdo2009@yandex.ru

(: 1)
(: 1)